Uluslararas? kalite standartlar?na yönelik çal??malar?n? tamamlam?? bulunan OB?AL; TS EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 9001:2015 belgelerini hak ederek, bu kalite standartlar?nda in?a etti?i projelerini hala geli?tirmeye devam etmektedir. OB?AL olarak, kaliteli üretim, zaman?nda teslimat, h?zl? ve etkin servis deste?i, uygun fiyat ve yenilikçi hizmet anlay??? ile mü?terilerimizin güvenini kazanmak için a?a??daki prensipleri benimsemi? bulunmaktay?z.

•    Uluslararas? kalite yönetim standartlar?n? dikkate alarak üretim yapmak,

•    Alan?nda uzman kadro ve sat?? sonras? destek ile güvenilirli?imizin devaml?l???n? sa?lamak,

•    Hububat depolama sistemleri konusunda özgün ve çözüme yönelik fikirler geli?tirmek,

•    ?çinde bulundu?umuz AR-GE projeleri ile sektöre yön vermek; böylece de?i?en ihtiyaçlar? kar??layabilmek,

•    Sektörle geli?meler kar??s?nda mü?terileri bilgilendirmek;

•    Üretimimiz, hizmet anlay???m?z ve faaliyetlerimizde mü?teri memnuniyetini ön planda tutmak,

•    ?maj ve güvenilirli?imizi sürdürmek için verimlili?imizi art?r?p, fire ve maliyetleri dü?ürmek, kalitemizi sürekli iyile?tirmek,

•    ?nsan kayna??na önem göstererek çal??anlar?m?z?; kalite, verimlilik ve bilgi, becerilerini geli?tirmek için sürekli e?itmek,

•    Mü?terilerimizin, personelimizin ve sektörümüzün taleplerime geli?en ?artlar do?rultusunda sistemimizi sürekli iyile?tirmek.

•    Teknolojik geli?meleri takip ederek geli?en ?artlara uyum sa?lamak,

•    Kalite iyile?tirmede tedarikçilerimiz ve mü?terilerimizle i?birli?i içinde olmak,

•    Çevreye sayg?l? olmak, üretim faaliyetlerimizde çevrenin korunmas?na gereken özeni göstermek

•    Kalite ve verimlili?i sa?lamak için ÜRÜN HER ZAMAN BEN?M ÜRÜNÜMDÜR anlay???n? tüm çal??anlara benimsetmek.

•   Bir ekip oldu?umuzu unutmamak, OB?AL’in bugüne kadar titizlikle üzerinde durdu?u kalite politikas?n?n temellerini olu?turmaktad?r.

ŞİMDİ İZLE

Yaptığımız her işe gönülden inanarak yaklaşıyoruz

105

ÜLKE

3873

PROJE

75

MİLYON KAPASİTE