فضای تولیدی OBIAL مستقیما با محیط زیست در ارتباط است. هرگونه تخریبات احتمالی زیست محیطی و به تبع آن بخش زراعی، زمینه فعالیت OBIAL را محدود ساخته و تحت تاثیر قرار می دهد. خط مشی زیست محیطی OBIAL همگام با انطباق با توسعه تکنولوژی، با تولید در فضاهای سالم و بهداشتی تولیدی در حال شکل گیری است. OBIAL با صرفه جویی هایی که در مراحل تولید انجام می دهد، حساسیت خود به محیط زیست را به نمایش گذارده، خط مشی زیست محیطی خود، مراحل تولیدی و فعالیت های درون شرکتی را با دقت به عوامل در حال توسعه جهانی به پیش برده، سعی در کمینه سازی پسماندها، کاهش آلودگی در منبع و کاهش اثرات منفی زیست محیطی و تعیین و کاهش ریسک آنی مرتبط با محیط زیست را دارد.

105

کشور

3873

پروژه

75

ظرفیت میلیون

تماشای فیلم

ما به هر کاری که انجام می دهیم با اخلاص نزدیک می شویم