مسئولیت

مسئولیت OBIAL که تمام مراحل فعالیتی خود را با تجربه تلفیق کردهاست، ارائه طرح های منحصربه فرد با استفاده از تکنولوژی های به روز، توسعه راه کارهاییبرای فراهم آوری بهترین خدمات و کسب رضایت مشتریان است. در این راستا OBIAL هدف خودرا بدنبال تولید بدون خطا در مرحله اول، ادامه روند جایگاه شرکت مطمئن و پایدار قرارداده است

چشم انداز

OBIAL فقط به فکر امروز این بخش صنعتی نبوده، فعالیت خود را باپیش بینی نیازهای آینده به پیش برده، موفقیت های کسب شده در بازار داخلی را استمرارداده، تکنولوژی های تولیدی خود را با توجه به استاندردهای جهانی مرتبا به روز کرده،و ارائه خدمات در بخش صنعتی را با توسعه جایگاه خود در بازارهای جهانی به عنوان چشمانداز خود تعیین کرده است.

105

کشور

3873

پروژه

75

ظرفیت میلیون

تماشای فیلم

ما به هر کاری که انجام می دهیم با اخلاص نزدیک می شویم