مسئولیت

مسئولیت OBIAL که تمام مراحل فعالیتی خود را با تجربه تلفیق کرده است، ارائه طرح های منحصربه فرد با استفاده از تکنولوژی های به روز، توسعه راه کارهایی برای فراهم آوری بهترین خدمات و کسب رضایت مشتریان است. در این راستا OBIAL هدف خود را بدنبال تولید بدون خطا در مرحله اول، ادامه روند جایگاه شرکت مطمئن و پایدار قرار داده است.

 

چشم انداز

OBIAL فقط به فکر امروز این بخش صنعتی نبوده، فعالیت خود را با پیش بینی نیازهای آینده به پیش برده، موفقیت های کسب شده در بازار داخلی را استمرار داده، تکنولوژی های تولیدی خود را با توجه به استاندردهای جهانی مرتبا به روز کرده، و ارائه خدمات در بخش صنعتی را با توسعه جایگاه خود در بازارهای جهانی به عنوان چشم انداز خود تعیین کرده است.

105

دولة

3873

مشروع

75

مليون طن قدرة تخزينية

شاهد الآن

الإخلاص و الدقة في العمل هي أوليتنا في كل ما نقوم بتنفيذه